Stardust Executive Talent Due Diligence

3 juli, 2014

Företagsnyheter , , , , ,

 

Stardust Executive Talent Due Diligence säkrar framgång genom människor

De kompetenser och talanger man har på ledande befattningar och i nyckelroller är många gånger den avgörande faktorn för att framgångsrikt genomföra en strategi, en sammanslagning eller ett uppköp. De flesta beslutsfattare vet väldigt lite om just den dimensionen – det är därmed svårt att veta vilka medarbetare som skall placeras var, vilka som behöver stärkas upp – eller flyttas. Det här är extra viktiga frågor i samband med uppköp, sammanslagningar, generationsväxlingar, M&A. Genom att genomföra en Talent Due Diligence minimeras risker med humankapitalet som kan komma att påverka en investerings värde.

Vare sig företaget strävar efter strategisk tillväxt, samordning av olika talanger efter en sammanslagning eller att skaffa sig ett försprång på marknaden genom att öka prestationsnivån eller ”jobba på som vanligt”, så gäller det att få den mänskliga delen av ekvationen att gå ihop för att lyckas.

Därför behövs en genomlysning av kompetensen hos enskilda individer, nyckelpersoner, grupper (t ex ledningsgrupp) eller hela chefsnivåer. En sådan Talent Due Diligence eller kompetensinventering målar en tydlig bild av verksamhetens sammantagna kompetens, på individ- såväl som på teamnivå. Det visar också tydligt vilken kompletterande kompetens som krävs framåt – i ljuset av framtida mål och utmaningar.

Stardust Executives Talent Due Diligence genomlyser organisationen och skapar ett beslutsunderlag, en gedigen kunskap om vilka kompetenser som är nödvändiga på olika befattningar samt en inventering över vilka medarbetare som besitter – eller inte besitter – denna kompetens.

Först med detta som grund kan beslut tas om vem som är ”rätt person på rätt plats” samt vad som krävs för att göra ett specifikt uppköp framgångsrikt och framtidssäkrat. Med Stardust Executives Talent Due Diligence minimeras risker och möjligheten att nå framgång och uppsatta mål ökar.

 

Hur görs en Talent Due Diligence?

 

Tillsammans med uppdragsgivaren, och/eller utvalda nyckelpersoner, definierar vi i uppstartsfasen av projektet verksamhetens kritiska nyckelkompetenser, inkluderande önskvärt förhållningssätt hos individerna samt nödvändiga ledaregenskaper.

Som grund för detta arbete använder vi en kompetensmodell. Vi arbetar bl.a. med Hudsons kompetensmodell 5+1 som är grundligt baserad på vetenskap. Det är också möjligt att skräddarsy en kompetensmodell eller använda en redan framtagen organisationsspecifik kompetensmodell.

Utifrån en kompetensmodell sätts en specifik och mätbar kompetensmix för t.ex:

Valet av kompetenser görs i en workshop som Stardust Executive faciliterar för att ta fram de avgörande och kritiska kompetenserna som ska mätas.

 

Genomlysning av organisationen

Stardust Executive genomför en genomlysning av organisationen och kartlägger kompetens, styrkor och utvecklingsbehov mot de definierade förutsättningarna. 

Baserat på de kompetenser som ska mätas använder vi flera olika verktyg som kombineras i ett s.k. Assessment Center. Vi skräddarsydd en kombination av färdighetstester, självskattningsformulär, kompetensbaserad intervju, rollspel, simuleringsövningar, presentationsövningar mm. Kombinationen av övningar och tester beror på den kompetensprofil som har definierats.

 

Talent Due Diligence analys samt en rapport till uppdragsgivare

Resultatet av varje individs analyser/tester/intervjuer/rollspel mm sammanställs i en rapport där resultaten relateras till de utvalda kompetenserna. Om Talent Due Diligence projektet omfattar fler än en deltagare görs en översikt över de olika deltagarna för att kunna relatera dem till varandra.

Det ger en aggregerad bild samt en kartläggning av individernas styrkor och utvecklingsbehov som fungerar som grund för varje individs fortsatta utveckling eller som underlag för att stötta i en eventuell avveckling.

 

Uppföljning/utvärdering

Tillsammans går vi igenom resultatet per individ samt det översiktliga resultatet. Vi tittar på deltagarnas prestation och potential utifrån nuvarande och framtida roll/roller. Avstämning görs även i termer av vad som kan förändras och förbättras inför en eventuell fortsättning.

 

Återkoppling till individerna/deltagarna

Beroende på hur situationen ser ut och vad man kommit överens om och kommunicerat till deltagarna innan, görs en individuell återkoppling till deltagaren då han/hon får en rapport och konkret feedback av en Stardust Executive-konsult

 

Diskussion om nästa steg

Utifrån resultatet kan det finnas behov av utvecklingsinsatser, individuell coaching, nyrekrytering, outplacement etc.

Stardust Executive hjälper dig att identifiera kompetensen, talangen och förmågan hos ledningsgruppen, hos nyckelmedarbetare, potentiella chefer – eller alla anställda om man så vill.

Stardust Executive kan identifiera kompetensluckor. Vi erbjuder strukturerad, kompetensbaserad och objektiv Executive Search som säkrar att fylla just det behov av specifika kompetenser som efterfrågas. Genom vår tjänst Executive Outplacement kan vi också stötta personer i avvecklingsprocess. Executive Coaching säkrar att alla får det stöd de behöver för att utvecklas i sina nya roller, inom såväl som utanför organisationen.