Selection – processen

Rekrytering genom annonsering i print eller online. Genom att jobba med selection når du huvudsakligen de som faktiskt är ute och aktivt letar efter ett nytt arbete. Processen är strukturerad, objektiv och kompetensbaserad. Så här ser processen ut:

 

Grunden

 

Krav- och kompetensprofil

Om inte en kravprofil redan finns så utvecklar vi den gemensamt. Vi ställer utmanande frågor för att komma till kärnan och hitta vad som är viktigt och kritiskt. Vi genomför en kompetensworkshop för att ta fram de avgörande kompetenserna.

Uppdragsbeskrivning

Det här blir vårt styrdokument och det material som i lämnar i från oss till intressanta kandidater (givet att det inte är ett konfidentiellt uppdrag). Vi beskriver ert företag så ärligt och rakt som möjligt med stort fokus på framtiden, vad som ska uppnås i företaget och i den aktuella positionen. Vi beskriver kontexten runtomkring positionen och kulturen.

Annons

Vi tar fram en annons för publicering online och / eller i printmedia. Alternativt ger vi input till er egen annonsavdelning eller onlineverktyg.

 

Kontakt och intervjuer

 

Urval

Urvalet struktureras så att vi på förhand vet vad vi ska leta efter. Genom en ordentlig genomlysning där vi ställer frågor till er tar vi fram de grundkrav som ska gälla för att klara den första screeningen. Utbildningsnivå, branscher, erfarenheter som måste finnas med för att komma vidare till nästa steg.

Telefonintervju

Samtliga kvalificerade kandidater telefonintervjuas. Vi berättar mer om ert case och stämmer av fortsatt intresse. Intervjun är kompetensbaserad med förutbestämda frågor och bedömningsformulär. Kvalificerade kandidater får som ett nästa steg fylla i färdighetstest för att komma vidare i processen. I de lägen då vi har samarbetspartners som gör research styr vi fortfarande över intervjufrågor och testverktyg.

Tester & Analyser

Minimum ett abstrakt färdighetstest används och där måste ett på förhand uppsatt gränsvärde passeras.Alla kandidater som intervjuas måste först genomföra personlighets- samt motivations-/drivkraftsanalys. Vi arbetar med verktyg från Hudson och Saville Consulting för detta. Samtliga tester står på solid vetenskaplig grund, har hög validitet, kan kopplas till kompetenser och står under vetenskaplig kontroll. Att tester och analyser är kompetensbaserade gör att kandidater kan rangordnas på en skala.

Kompetensbaserad intervju

Vi utvecklar en uppdrags-specifik intervjuguide där vi ställer öppna frågor utifrån kompetensdefinitionerna. Vi ber om konkreta exempel från kandidatens egen erfarenhet och bedömer svaren utifrån förutbestämda beteendeindikatorer. Betyg sätts därefter på varje kompetens och kompletterar värdena från tester och analyser. I de lägen då vi har samarbetspartners som gör första intervju styr vi fortfarande över intervjufrågor och beteendeindikatorer.

Djupintervju

I de fall där vi arbetat med samarbetspartners för research och den första kompetensbaserade intervju genomför vi egna djupintervjuer – också de kompetensbaserade där kandidaten bedöms på förutbestämda beteendeindikatorer.

 

Slutfasen

 

Presentation

3-4 slutkandidater som motsvarar de uppsatta kompetenskraven presenteras med ordentlig genomgång av CV, intervjuer, tester och analyser. Du får en samlad bild där du kan jämföra kandidaterna med varandra och titta på deras detaljerade resultat.

Kundintervjuer

Kunden genomför sina egna intervjuer med de presenterade kandidaterna. Vi kan utveckla intervjuguider och beteendeindikatorer att bedöma kandidaterna mot även för detta syfte om så önskas.

Assessment Center

En eller flera (en är inkluderad) kandidater genomgår ett heldags-assessment center hos oss. Under dagen får kandidaten/-erna genomföra simuleringsövningar, tester och rollspel där kandidaten konkret får visa sitt beteende i olika situationer. Stardust Executive är partners med Hudson R&D i Belgien och har genom det samarbetet tillgång till några av marknadens absolut bästa simuleringsövningar för olika behov, branscher, nivåer och inriktningar.

Referenstagning

Vi genomför referenstagningen åt er på ett grundligt, strukturerat och kompetensbaserat sätt.  Allt samlas i ett tydligt dokument där ni dels kan se sammanfattning av våra intryck men också de ordagranna svaren. Om ni behöver mer djuplodande bakgrundskontroll kan vi erbjuda detta som en separat tjänst.

Anställning

Ni anställer den mest kompetenta och kvalificerade kandidaten.

 

Uppstarten

 

Onboarding

Många företag har dåligt med tid till introduktion vilket kan skapa ineffektivitet i starten. Vi erbjuder en extra tjänst att starta ett coachprogram under uppstarten. Den nyanställde chefen har därmed ett externt bollplank som kan hjälpa till att skapa struktur, lösa upp knutar och bidra till lösningar på de problem som uppstår. Läs mer om våra individuella coaching-program här…