Search – rekrytering

Rekrytering genom Search – ofta kallat headhunting – är en proaktiv process där vi tar kontakt direkt med de personer som är relevanta att prata med.

Det har gått mycket inflation i begreppet search och oftast avses ren databassökning. Många nöjer sig med att göra en slagning på linkedIn. Det är ett kraftfullt verktyg men det är bara halva arbetsstyrkan i Sverige som faktiskt finns där. För att göra ett grundligt jobb måste man vara mer ”old school” än så och göra ett ordentligt detektivarbete. Det gör vi. Vi skapar en lista på målföretag som vi genomlyser – vi tar reda på vem som sitter på vilken stol. Vi kontaktar inte vem som helst – när vi väl tar kontakt så vet vi redan att våra viktigaste och mest avgörande krav är uppfyllda.

Vi gör en affärskopplad personbedömning. Vi använder tidigt online-tester och analyser i processen – dessa är kopplade till just affärsmässiga kompetenser. Vi mäter kandidatens kompetens på ett s.k. mekaniskt sätt där vi poängsätter kandidaterna. Dvs vi gör dem jämförbara med varandra på ett objektivt sätt – och intervjuar dem med frågor baserade på samma kompetenser som vi mätt i online-tester och -analyser. Det ger oss – och dig – ett mycket grundligt underlag såväl som en professionell bedömning av alla kandidater vi kommer i kontakt med.

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig nå en mer strukturerad, affärskopplad och objektiv rekrytering.

Search – processen

Krav- och kompetensprofil

Om inte en kravprofil redan finns så utvecklar vi den gemensamt. Vi ställer utmanande frågor för att komma till kärnan och hitta vad som är viktigt och kritiskt. I en workshop tar vi gemensamt fram de affärskritiska kompetenserna som ska mätas under processen.

Uppdragsbeskrivning

Det här blir vårt styrdokument och det material som vi lämnar i från oss till intressanta kandidater (givet att det inte är ett konfidentiellt uppdrag). Vi beskriver ert företag så ärligt och rakt som möjligt med stort fokus på framtiden, vad som ska uppnås i företaget och i den aktuella positionen. Vi beskriver kontexten runtomkring positionen och kulturen.

Målföretagslista

Målföretagen är de organisationer vi kommer leta i för att hitta rätt kompetens. Vi utvecklar den utifrån en analys av positionen och företaget samt bollar den med er. Det är viktigt att den görs grundligt och strukturerat för att få kvalitativ research.

Research

Researchen, kontaktfasen, görs primärt via telefon. Här presenterar vi ert case och stämmer av intresse. Researchen kan göras utan att vi berättar om vem vår uppdragsgivare är. Den telefoninterju som görs i denna fas är kompetensbaserad med förutbestämda frågor och bedömningsformulär. Kvalificerade kandidater får som ett första steg fylla i färdighetstest för att komma vidare i processen. I de lägen då vi har samarbetspartners som gör research styr vi fortfarande över intervjufrågor och testverktyg.

Tester & Analyser

Minimum ett abstrakt färdighetstest används. Alla kandidater som intervjuas måste först genomföra personlighets- samt motivations-/drivkraftsanalys. Vi arbetar med marknadens bästa verktyg från Hudson och Saville Consulting för detta. Samtliga tester står på solid vetenskaplig grund, har hög validitet, mäter kompetens och står under vetenskaplig kontroll.

Strukturerad, kompetensbaserad intervju

Vi utvecklar en uppdrags-specifik intervjuguide där vi ställer öppna frågor utifrån kompetensdefinitionerna. Vi ber om konkreta exempel från kandidatens egen erfarenhet och bedömer svaren utifrån förutbestämda beteendeindikatorer. Betyg sätts därefter på varje kompetens och kompletterar värdena från tester och analyser. I de lägen då vi har samarbetspartners som gör första intervju styr vi fortfarande över intervjufrågor och beteendeindikatorer.

Djupintervju

I de fall där vi arbetat med samarbetspartners för research och den första kompetensbaserade intervju genomför vi egna djupintervjuer – också de  kompetensbaserade, där kandidaten bedöms på förutbestämda beteendeindikatorer.

Presentation

3-4 slutkandidater som motsvarar de uppsatta kompetenskraven presenteras med ordentlig genomgång av CV, intervjuer, tester och analyser. Du får en samlad bild där du kan jämföra kandidaterna med varandra och titta på deras detaljerade resultat.

Kundintervjuer

Kunden genomför sina egna intervjuer med de presenterade kandidaterna. Vi kan utveckla intervjuguider och beteendeindikatorer att bedöma kandidaterna mot även för detta syfte, om så önskas.

Assessment Center

En eller flera (en är inkluderad) kandidater genomgår ett heldags-assessment center hos oss. Under dagen får kandidaten/-erna genomföra simuleringsövningar, tester och rollspel där kandidaten konkret får visa sitt beteende i olika situationer. Stardust Executive är partners med Hudson R&D i Belgien och har genom det samarbetet tillgång till några av marknadens absolut bästa simuleringsövningar för olika behov, branscher, nivåer och inriktningar.

Referenstagning

Vi genomför referenstagningen åt er på ett grundligt, strukturerat och kompetensbaserat sätt.  Allt samlas i ett tydligt dokument där ni dels kan se sammanfattning av våra intryck men också de ordagranna svaren. Om ni behöver mer djuplodande bakgrundskontroll kan vi erbjuda detta som en separat tjänst.

Anställning

Ni anställer den mest kompetenta och kvalificerade kandidaten.

Onboarding

Många företag har dåligt med tid till introduktion vilket kan skapa ineffektivitet i starten. Vi erbjuder en extra tjänst att starta ett coachprogram under uppstarten. Den nyanställde chefen har därmed ett externt bollplank som kan hjälpa till att skapa struktur, lösa upp knutar och bidra till lösningar på de problem som uppstår. Läs mer om våra individuella coaching-program här…