Development Center

Samma metodik och innehåll som ett Assessment Center men med ett uttalat utvecklingsperspektiv (istället för ett ja/nej-perspektiv). Vi identifierar klart och tydligt vad deltagaren behöver adressera för att nå sin fulla potential – generellt, i sin nuvarande position, eller för att nå en framtida position. Vi kommer med slutsatser och rekommendation på hur deltagaren kan arbeta för att vässa sin kompetens framåt.

Deltagaren genomför en hel dag av tester, analyser, intervju och simuleringsövningar. Vi ser till att deltagaren blir utmanad på rätt nivå och ger dig en klar och tydlig rekommendation gällande hur deltagaren motsvarar den tilltänkta positionen. Så här går det till:

 

Innan centret

 

Nulägesanalys

Vi har en process för att ta reda på ditt nuläge, och skapa förståelse för hur din organisation ser ut, hur er kultur fungerar, vad som ska uppnås framöver och hur kravprofilen för den nuvarande tjänsten – eller en tänkt framtida tjänst – ser ut.

Kompetensworkshop

Tillsammans tar vi fram de mest relevanta kompetenserna, de som verkligen är avgörande för framgång. Beroende på hur mycket du vill investera i tid kan vi göra detta i ett större möte med t.ex. en ledningsgrupp, i ett enkelt möte – eller så kan vi föreslå kompetenser baserat på en generisk kravprofil.

Inbjudan

Vi tar kontakt med deltagaren/-arna och informerar om hur det hela går till och bokar en tid för genomförande. Efter det får deltagaren en skriftlig inbjudan med full information om development center-dagen samt inbjudan att genomföra utvalda analyser och tester online innan centret. De får också bakgrundsinformation till ett case de ska arbeta med under development center-dagen.

Tester och analyser online

Enskilda verktyg varierar med de kompetenser som ska mätas men normalt sett inkluderar vi alltid personlighets-, motivations- och drivkraftsanalys samt ett abstrakt färdighetstest i våra center. Dessa delar kan fyllas i online innan centret vid den tid som passar deltagaren.

 

Genomförande

 

Heldagscenter

Under en heldag (vanligtvis hos oss) genomför deltagaren flera olika moment. Vanliga inslag är t.ex. detta:

Rapport

En full skriftlig rapport blir resultatet. Rapporten går noggrant igenom vad vi mätt, hur vi gått till väga och vad resultaten är. Vi går igenom vad deltagaren motiveras och drivs av och dennes framtida ambition. Vi beskriver nyanserat hur deltagaren motsvarat kompetenskraven, vad som var bra och vad som behöver utvecklas. Sist en sammanfattning av vad vi sett och vår slutliga bedömning.

 

Efter centret

 

Feedback-möte

I ett personligt feedbackmöte med deltagaren får denne verbal feedback samt den skriftliga rapporten – och naturligtvis en möjlighet att resonera kring våra observationer. Det brukar råda stor enighet om resultatet eftersom deltagaren själv vet vad denne gjort, hur denne har agerat etc. Rapporten är ett kraftfullt verktyg till egen utveckling och tar också upp rekommenderade utvecklingsinsatser. Beställaren får också en muntlig genomgång av samtliga deltagare som genomgått development center och en diskussion kring de olika deltagarnas resultat. Detta kan även ske som ett trepartssamtal där deltagaren kan närvara och vi faciliterar diskussionen mellan beställaren (vanligtvis chef) och deltagaren (medarbetaren).